Etter at ”nostalgiradioer” har kommet på moten, har jeg erfart at mange nye radioamatører, som skaffer seg slike rigger, mangler de grunnleggende kunnskapene om hvordan slike rigger skal opereres.

Årsaken til dette kan være flere:

·         Liten eller manglende opplæring på dagens amatørkurs

·         Manglende håndbøker ved kjøp av brukte rigger

·         Manglende kunnskap i teknisk engelsk, for å få fullt utbytte av håndboka.

Generelt om rørsendere (PA trinn)

Moderne sendere, er bredbåndsavstemt, og dersom de benyttes med antenner med god tilpassning (50 ohm), trengs det ingen form for avstemning (tuning) av riggen utenom selve frekvensinnstillingen.

Dette gjør at man kan bevege seg over hele båndet, og fra bånd til bånd, uten å tenke på tuning av senderens slutt trinn (PA).

I motsetning til en transistorforsterker, som i prinsippet varer ”evig”, slites  rørene fra den dag de settes i drift til de ikke lenger gir noen effekt ut.

Hvor lenge rørene varer, er avhengig av type, hvor hardt de er kjørt, og ikke minst av hvordan de tunes og opereres.

Dette betyr at før eller siden kommer man i den situasjonen at man må skifte PA rør.

Ved skifting av PA rør, er det noen viktige hensyn å ta.

·         Benytt alltid originale PA rør.

·         Benytt kun ”matchede” rør.

·         Juster alltid ”bias” eller forspenning ved skifte av PA rør.

·         Kontroller, eventuelt juster nøytralisering ved skifte av PA rør.

Hele PA trinnet er konstruert for en bestemt type PA rør.

Ved å benytte en annen type rør, kan trinnet bli ustabilt og komponenter ødelegges. Husk for eksempel på at det er stor forskjell på røret 6146 og 6146B,

og at disse ikke må brukes om hverandre.

Matchede rør betyr at rørene er plukket ut til å gi samme rørstrøm under samme forhold, testet i en rørtester.

Mange PA trinn benytter to eller tre rør i parallell, og det er viktig for levetiden på de enkelte rør at strømmen (effekten) fordeler seg likt på rørene.

Bias, eller forspenningen på PA rørene, kontrollerer arbeidspunktet (hvilestrømmen) på rørene, og sørger for at trinnet arbeider lineært,

og ikke gir ut signaler på uønskede frekvenser.

Justering av bias.

  • Set ”mic gain” til minimum.
  • Set riggen i LSB/USB
  • Set metervenderen til Ia (Ic)
  • Nøkle senderen og juster ”bias” kontrollen til oppgitt verdi i håndboka,
  • (normalt 50 eller 60 mA.)

Nøytralisering av PA trinn

Rør PA trinn kan av og til bli ustabile, og gå i selvsving.

Når dette skjer virker selve PA trinnet som en oscillator, og kan gi et kraftig ukontrollert signal ut på antennen på frekvenser langt utenfor amatørbåndene,

Selv om ”carrier control” eller ”mic gain” er skrudd til minimum.

Dette kan også være svært ødeleggende for PA rørene, da man ikke har noen mulighet til å redusere rørstrømmem.

Årsaken til dette er en tilbakekopling gjennom rørenes ”interelektrodekapasiteter”, og kan unngåes med en motkopling med en utvendig nøytraliseringskondensator.

Da disse interelektrodekapasitetene, endrer seg fra rør til rør, må PA trinnet nøytraliseres hver gang det skiftes rør.

HUSK: Rørsendere benytter meget høye spenninger, fra 250 til 900 Volt.

 

Utvendige PA trinn med rør, benytter enda høyere spenninger.

Disse spenningene er livsfarlige, og stor forsiktighet må utvises ved

 arbeid på slike sendere, spesielt inne i PA ”buret”, der man finner  de høyeste spenningene.

Det to metoder å nøytralisere en sender på, og håndbøkene til de forskjellige riggene benytter begge metoder.

Den ene metoden krever tilgang til måleinstrumenter, den andre ikke.

 Metode nr.1, uten bruk av ekstra måleinstrument.

·          Tune opp riggen  på en ”dummy load” midt på 20m båndet i ”tune”

·         Juster drivet til ca. 100 mA Ia (Ic)

·         Juster PA tune (Plate tune) til ”dip” (minimum) rørstrøm.

·         Sjekk at ”dip” stiger/faller jevnt og likt på begge sider.

·         Juster nøytraliseringskondensatoren litt av gangen til jevnt dip.

·         Sjekk at dip og maksimum utgang fra senderen

           (målt med meteret i RF out), eller ved et utvendig SWR/powermeter)

           sammenfaller

Metode nr.2 med bruk av utvendige instrumenter.

Denne metoden er mer nøyaktig, og sikrere, da PA trinnet ikke kan gå i selvsving under nøytraliseringen.

·         Tune opp riggen på en ”dummyload” midt  på 20m båndet

·         Kutt skjermgitterspenningen til PA rørene. Noen sendere har en bryter på

           baksiden til dette formålet. Dersom en slik bryter ikke finnes, lodd fra

           skjermgitterspenningen.

·         Kople inn et følsomt RF voltmeter, eller et osc. scope med tilstrekkelig

           båndbredde parallelt med ”dummyloaden”

·         Juster nøytraliseringskondensatoren til minimum spenning.

·         Kople til skjermgitterspenningen igjen og nøytraliseringen er ferdig.  

 

Tuning av rørsendere

I motsetning til moderne transceivere som er bredbåndsavstemt, må alle rør

PA trinn avstemmes (tunes) til den frekvens man opererer på. Kun noen få KHz kan endres i frekvens før en ny ettertuning må foretaes.

Tuning av rørsendere foretaes normalt med tre kontroller:

·         Drive (preselector)

·         PA (anode) (plate) tune

·         PA load

Drive eller preselector virker  både i mottaker og sender, og justeres på den ønskede frekvens, til maksimum utslag på “S” meter, eller til maksimum støy i mottakeren.

På enkelte rigger kan maksimum støy i mottakeren, og maksimum utgangseffekt  på senderen forekomme med to litt forskjellige innstillinger av drive (preselector) kontrollen.

Dersom dette er tilfelle, benytt den innstillingen som gir maksimum sendereffekt ut.

De fleste rigger har en ”tune” posisjon på venderen som velger modulasjons mode.

I denne posisjonen, gir senderen ut et signal med redusert effekt, slik at senderen kan tunes uten å belaste PA rørene for mye.

På noen rigger nøkles senderen automatisk i denne posisjonen, men i andre, må senderen nøkles med PTT knappen på mikrofonen, eller med ”send” knappen på riggen, dersom den har en slik knapp.

På noen gamle rigger mangler denne ”tune” posisjonen, og her må senderen tunes i AM, eller CW. I disse tilfellene må man være nøye med å holde effekten lav under tuning.

Husk: Ved tuning av rør PA trinn er det meget viktig for rørenes levetid at tuningen foretaes med så lav effekt som mulig, og på så kort tid som mulig.

PA anode (tune) kontrollen er selve avstemningskontrollen for PA trinnet.

Denne må alltid justeres til den frekvens man opererer på, og etterjusteres, dersom VFO frekvensen endres mer enn noen få KHz

Indikasjonen på at PA trinnet er riktig avstemt (i resonans), får man ved å lese av rør (anode, eller katode) strømmen i PA rørene.

Ved resonans, vil strømmen synke til et kraftig og skarpt minimum.

Dette kaller man et ”dip” i rørstrømmen.

Hvor dypt ”dippet” er avhengig av innstillingen av ”load” kontrollen.

Derfor er det viktig at denne kontrollen settes til minimum (mot klokka) før tuningen begynner.

Tuneprosedyre

·         Tune drive (preselector) til maksimum i mottakerstilling.

·         Set ”load” kontrollen til minimum.

·         Set PA (anode) tune til indikert bånd, dersom riggen har dette.

·         Set ”mic. gain” og ”carrier control” til minimum (mot klokka).

           På enkelte rigger er dette en felles kontroll som også kalles ”mic/cw” gain.

·         Set metervender til Ia (Ic)

·         Set mode vender til ”tune” og om nødvendig nøkle senderen.

·         Hold venstre hånd på ”carrier control” og høyre hånd på PA (anode)(plate)

           tune kontrollen.

·         Skru forsiktig opp ”carrier control” til en lesning på ca. 100 mA på meteret.

·         Juster PA (anode) (plate) tune kontrollen til dip i rørstrømmen.

·         Sett metervenderen til   PO (RF out), eller benytt et utvendig watt/SWR

           meter.

·         Juster ”load” kontrollen til maksimum utgangseffekt.

·         Skru drive potmeteret til maksimum, og etterjuster PA (anode) (plate) tune,

           drive og ”load” kontrollen til maksimum utgangseffekt.

HUSK: bruk så kort tid som mulig for å spare PA rørene.

For å sjekke hvor mye effekt senderen går ut med på full effekt, kan 

man sjekke dette i CW stilling.

Man kan ettertune PA trinnet i denne moden, for å få ut maksimal effekt. Det er da meget viktig at tuningen går meget raskt (under 3 sek.) for å spare PA rørene. For å kunne sjekke spisseffekten PEP på SSB, må man benytte et spesielt ”peak reading” wattmeter

·         For SSB operasjon, set modevender til LSB/USB, set metervenderen til ALC, snakk normalt inn i mikrofonen og skru opp ”mic gain” til meteret slår ut innenfor ALC området. Dersom meteret slår ut utover det indikerte området, reduser ”mic gain”.

·         Dersom antennetuner benyttes, tune opp riggen på ”dummy load”

           først, for så å gå på antenna og justere tuneren.

Benytt redusert effekt under tuning, og QSY noen få KHz for å unngå å forstyrre andre på frekvensen.

For å teste tuningen, benytt CW mode, og ikke plystring, eller

”haaaaalo” rop i mikrofonen.

Dette skaper bare irritasjon for andre på frekvensen.

For å redusere tunetiden til et minimum, kan det være en god ide' å notere de forskjellige kontrollenes innstillinger på de forskjellige bånd, slik at man har dette som en grovinnstilling, før selve tuningen starter.

Dette kan være svært lurt når man benytter antennetuner, da det på disse normalt ikke finnes noen indikasjon for de forskjellige bånd.

Grunnen til dette er at innstillingene her vil variere mye fra antenne til antenne.

LA8HN

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFO fra LA2RRA Lars

Hei alle der ute med nostalgi rigger :-) 
Kommer med et lite hint om hva som finnes for å gjøre vfo tuninga litt lettere..spesielt kanskje for oss (som meg) ikke er helt fortrolig med tuning av vfo (komme på rett frekvens) 
Har en ny innkjøpt Swan 350. Og mens jeg ventet på Swanen min søkte jeg nettet litt og fant en snerten digitalfrekvens leser for endel good old ham radioes. Har kjøpt en slik og installert på Swanen min og det funker veldig bra :))) Disse frekvens tellerene finnes for endel gamle radioer..sjekk web siden hans 

Noen vil vel si at dette er juks...men for oss som ikke er så vant med disse gode gamle rør rigger så er det faktisk en god måte for å flere med på bevaring av gamle radioer mener nå jeg da. 
Her kommer linken til herre mannen som selger disse: 
http://www.aade.com 
Jeg hadde et par spørsmål til han og han svarte innen 2 timer på e-mail. Forøvrig selger han div annent snacks også. Må presisere at jeg er kun en fornøyd kunde hos han..ikke noe goodiser havner til meg!! 
send meg gjerne en mail eller ring meg hvis du/dere lurer på noe :) 
73 og lykke til de LA2RRA happy tuner of Swan 350.